• Zakelijke showroom in Culemborg
  • Roet- en rookvrij, geen rookkanaal
  • Duurzame haardoplossingen
  • Distributiecentrum in Alkmaar

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Onderneming

1.1. Luxury Fires B.V. – hierna te noemen: ‘LUXURY FIRES’, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Op verzoek wordt u een opgave toegezonden van de ondernemingsstructuur en de directie.

1.2. Luxury Fires B.V. (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: diens bestuurders en/of medewerkers) is een gespecialiseerde groothandel in onder meer sfeerverwarmingsproducten en/of opdrachten die hiermee in ruime zin verband houden. De contractspartij c.q. en/of afnemer wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als ‘klant’.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Luxury Fires B.V. gesloten overeenkomsten, waaronder de aan Luxury Fires B.V. verstrekte opdrachten c.q. aanvragen c.q. bestellingen c.q. aanbiedingen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor Luxury Fires B.V. werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de organisatie van Luxury Fires B.V., hetzij daarbuiten.

2.3. Luxury Fires B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarover zij alsdan met de klant zal communiceren.

2.4. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en vervangen daarmee eerder gehanteerde versies.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging daarvan door Luxury Fires B.V. De in deze (order)bevestiging genoemde gegevens (waaronder omvang c.q. prijzen c.q. hoeveelheden) zijn leidend bij de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst en daaruit voortkomende (deel)leveringen.

3.2. Een offerte, (prijs)aanbieding, reclame, folder of uiting op de website van Luxury Fires B.V. geven een indicatie voor de diensten c.q. leveringen c.q. prijzen van Luxury Fires B.V. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen zolang een schriftelijke bevestiging zoals bedoeld in 3.1 niet plaatsvindt.

3.3. Afwijkingen, vergissingen, calculatie-, schrijf- en/of zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospectussen en publicaties, folders,
orderbevestigingen, facturen en andere beschrijvingen afkomstig van Luxury Fires B.V., binden haar niet. Hetzelfde geldt voor afwijkingen van getoonde of verstrekte (proef-) modellen of tekeningen, behoudens zodanige afwijkingen dat de klant in redelijkheid niet meer tot afname kan worden verplicht en dat een ontbinding gerechtvaardigd is.

4. Prijzen

4.1. De door Luxury Fires B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verwijderingsbijdrage, emballage en eventuele andere kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld.

4.2. Luxury Fires B.V. is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren, voor zover veroorzaakt door kostprijsverhogende factoren, zoals onder meer maar niet uitsluitend een stijging of invoering van (inter)nationale belasting(en) c.q. heffing(en) c.q. valutawijzigingen ten aanzien van de overeengekomen (deel)levering(en). Prijsverhogingen zoals hier bedoeld zijn voor de klant uitgesloten als grondslag om de overeenkomst te ontbinden.

5. Transport en levering

5.1. Leveranties van zaken met een orderbedrag van meer dan € 500,- geschieden franco-thuis bij de klant, tenzij anders overeengekomen. De levering van overige goederen geschiedt af-magazijn. De kosten en het risico van vervoer zijn voor rekening van de klant. Rembourskosten zijn steeds voor rekening van de klant.

5.2. De klant draagt het risico voor (in)directe schade die tijdens het transport aan zaken mocht ontstaan alsmede eventuele kosten vanwege het niet kunnen afleveren dan wel het weigeren van een leverantie.

6. Levertijden

6.1. Een eventueel overeengekomen levertijd betreft een indicatieve levertijd waaraan de klant geen rechten kan ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant dan ook geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

6.2. Aansprakelijkheid van Luxury Fires B.V. voor eventuele schade doordat niet, niet tijdig en/of niet volledig kan worden geleverd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. (Deel)leveringen en afroepovereenkomsten

7.1. In het geval dat levering van goederen op afroep is overeengekomen dan wel dat in de overeenkomst een termijn is bepaald waarbinnen goederen moeten worden afgenomen, is de klant verplicht om de goederen voor het verstrijken van die termijn te betalen en af te nemen. Indien geen termijn is bepaald voor het afroepen, heeft Luxury Fires B.V. vanaf 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst het recht het restant van de order ook zonder afroep te leveren.

7.2. Na het verstrijken van de betreffende termijn zoals genoemd in 7.1 is de klant verplicht om op eerste verzoek van Luxury Fires B.V. direct tot betaling over te gaan van het verschuldigde bedrag voor alle nog niet afgenomen goederen, vermeerderd met eventuele opslagkosten.

8. Ontvangst goederen en klachten

8.1. Vanaf het moment van ontvangst van de zaken door de klant, is sprake van een risico-omslag ten laste van de klant.

8.2. Bij ontvangst van goederen dient de klant binnen 24 uur een inspectie uit te voeren met betrekking tot eventuele beschadigingen aan de goederen. Aangetroffen gebreken dienen binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd (met foto’s van de situatie) aan Luxury Fires B.V. te worden gemeld, waarbij goederen en verpakkingen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe van verval van recht.

8.3. Indien beschadigingen aan de goederen bij ontvangst eenvoudig kenbaar zijn omdat bijvoorbeeld de (buiten)verpakking kapot is, dient de klant naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel hiervan ook melding te (laten) maken op de vrachtbrief voordat wordt afgetekend voor akkoord c.q. ontvangst en de goederen en verpakkingen te bewaren, één en ander op straffe van verval van recht.

8.4. Gebreken die na levering worden ontdekt, dienen binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Luxury Fires B.V. te worden gemeld, waarbij goederen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe van verval van recht.

8.5. Afhankelijk van de aard en omvang van goederen en schade zal Luxury Fires B.V. een besluit nemen ten aanzien van (bijvoorbeeld) een aanvullende levering, vervanging, herstel of terugname. De klant dient Luxury Fires B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, op straffe van verval van recht.

8.6. Klachten geven de klant nimmer recht op korting en/of verrekening en/of opschorting.

9. Betaling en verzuim

9.1. Luxury Fires B.V. kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen, alvorens tot (deel)levering over te gaan.

9.2. De factu(u)r(en) met betrekking tot de overeengekomen betaling(en) dien(t)(en) te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder beroep van de klant op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan zonder nadere aanzegging verzuim intreedt.

9.3. Bij verzuim is Luxury Fires B.V. bevoegd om haar verplichtingen ten opzichte van de klant op te schorten dan wel te verrekenen en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventueel daardoor te lijden schade van de klant.

9.4. Bij verzuim is Luxury Fires B.V. bevoegd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de klant, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten van 15% van de overeengekomen bruto prijzen, met een minimum van € 250,- per onbetaalde factuur.

9.5. Indien de klant in verzuim is ten aanzien van betalingsverplichtingen, van welke aard ook, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte, waaronder incassokosten in de ruimste zin van het woord – voor rekening van de klant.

10. Maatwerk

Wenst u gebruik te maken van onze maatwerkoplossingen, plannen wij een adviesgesprek in. Een adviesgesprek is ter kennismaking en in beginsel vrijblijvend en kosteloos. Aan (de inhoud van) dit gesprek kunt u nooit rechten ontlenen.

Op uw verzoek brengen wij een offerte uit in de vorm van een conceptvoorstel. Een conceptvoorstel bestaat uit een technische tekening en prijscalculatie.

Zodra wij uw akkoord met betrekking tot het conceptvoorstel ontvangen en u heeft voldaan aan de eventuele gestelde voorwaarden, starten wij met de realisatie van uw project. Daarbij maken wij gebruik van de specificaties conform offerte/voorstel. Wij vragen u dan ook het voorstel goed door te nemen en deze te controleren op eventuele onjuistheden.

Onjuistheden en/of wijzigingen dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven en in ieder geval uiterlijk vóór u akkoord gaat met de offerte. Na uw akkoord op de offerte is het in beginsel niet mogelijk om uw bestelling te wijzigen behoudens de bepalingen in artikel 16.

Indien het monteren van het maatwerk onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, wordt in onderling overleg met u bepaald wanneer de levering zal plaatsvinden en indien van toepassing, de montage zal worden uitgevoerd. In onderling overleg vastgestelde montagedagen zijn in beginsel definitief.

Recht op herroeping is niet van toepassing op producten die wij op uw verzoek volgens uw specificaties maken (maatwerk) of personaliseren, op welke manier dan ook.

11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

11.1. Luxury Fires B.V. bedingt bij deze een eigendomsvoorbehoud, totdat alle vorderingen zijn voldaan, ongeacht de aard, samenstelling c.q. opbouw en/of herkomst van de vordering. Het is de klant dan ook niet toegestaan om de door Luxury Fires B.V. geleverde goederen te vervreemden of te bezwaren dan wel anderszins aan derden rechten ten aanzien van die goederen te verstrekken.

11.2. In de normale bedrijfsuitoefening geldt een uitzondering voor een (door)verkoop op krediet. Hierbij is de klant verplicht een
eigendomsvoorbehoud te bedingen. De vordering(en) die mochten ontstaan van klant op zijn klanten c.q. afnemers mogen geen onderwerp zijn van een cessie en/of verpanding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxury Fires B.V. De klant verbindt zich verder tot verpanding van die vorderingen aan Luxury Fires B.V., wanneer Luxury Fires B.V. dat wenst tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Luxury Fires B.V. jegens de klant. Bij overtreding van dit artikel wordt een boete verbeurd ter hoogte van het nog bij Luxury Fires B.V.
uitstaande bedrag van deze klant.

11.3. In dit kader heeft de klant tevens een waarschuwingsplicht in geval van (dreigend) (bodem)beslag of iedere andere omstandigheid die de rechten van Luxury Fires B.V. uit hoofde van de overeenkomst en deze voorwaarden aantast of teniet doen.

11.4. De klant is verplicht om Luxury Fires B.V. informatie te verstrekken over de vindplaats van het eigendom van Luxury Fires B.V. en om haar vrije toegang te verlenen tot terreinen en/of gebouwen ter (waarborging van de) uitoefening van de rechten van Luxury Fires B.V.

11.5. Luxury Fires B.V. is gerechtigd om aanvullende zekerheiden terzake de uitvoering van de overeenkomst te vragen, voordat zij tot uitvoering van die overeenkomst overgaat. In dit verband wordt bij voorbaat een pandrecht gevestigd zoals bedoeld in artikel 3:237 BW op afgeleverde zaken van Luxury Fires B.V. die door betaling in eigendom van de klant komen.

11.6. Indien sprake is van een verwerking tot of vermenging met andere zaken door de klant van de door Luxury Fires B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, wordt de klant verondersteld deze verwerking of vermenging als lasthebber van Luxury Fires B.V. tot stand te hebben gebracht en wordt Luxury Fires B.V. eigenaar van het nieuwe voorwerp. De klant is in verband hiermee gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Luxury Fires B.V. te bewaren. Steeds dient zichtbaar te zijn welke zaken corresponderen met welke levering en onder toepassing van het algemeen aanvaarde principe: first in first out. De
klant is voorts verplicht de zaken, voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen schade en diefstal te verzekeren en polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Luxury Fires B.V. te verstrekken. In geval van aanspraken van de klant op een verzekeraar van de zaken zullen, zodra Luxury Fires B.V. te kennen geeft dit te wensen, deze door de klant aan Luxury Fires B.V. worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vordering van Luxury Fires B.V. op de klant.

11.7. Gedurende het eigendomsvoorbehoud is Luxury Fires B.V. gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen en hiertoe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden, waartoe de klant Luxury Fires B.V. bij voorbaat machtigt. Indien het terugnemen van goederen voortkomt uit (dreigend) wanpresteren van de klant, is Luxury Fires B.V. behoudens creditering van factu(u)r(en) niet gehouden tot enige compensatie van de klant.

12. Retourzending en annulering

12.1. Retourzendingen kunnen enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxury Fires B.V. en volgens de door haar aan te wijzen procedure worden geaccepteerd.

12.2. Kosten met betrekking tot eventuele retourzendingen (waaronder verlies, schade en verzekering), komen voor rekening en risico van de klant. Luxury Fires B.V. is daarnaast gerechtigd om eventuele, zonder toestemming teruggezonden goederen voor rekening en risico van de klant bij derden op te slaan.

12.3. In geval van een retourzending dan wel annulering is Luxury Fires B.V. gerechtigd om 10% annulerings- en administratiekosten van de bruto factuurprijs te berekenen, vermeerderd met eventuele kosten.

12.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, laat een retourzending of annulering de overeengekomen (betalings)verplichtingen van de klant onverlet.

12.5. Creditering na annulering is slechts aan de orde als de geretourneerde zaak in dezelfde staat retour wordt gezonden als bij levering door Luxury Fires B.V., derhalve in de originele verpakking en in de staat van nieuw, zulks ter beoordeling van Luxury Fires B.V.

12.6. Overmacht zijdens Luxury Fires B.V. levert voor de klant geen grondslag op om de overeenkomst te ontbinden.

13. Opschorting, verrekening en ontbinding

13.1. Luxury Fires B.V. is gerechtigd om nakoming van overeengekomen verplichtingen op te schorten zolang de klant niet aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet of wanneer sprake is van overmacht, zo nodig gevolgd door het inroepen van het recht op verrekening en/of ontbinding van de overeenkomst.

13.2. Luxury Fires B.V. is gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling, (gedeeltelijke) stillegging van de activiteiten, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand, althans wanneer het vermoeden hieromtrent bij Luxury Fires B.V. ontstaat en onvoldoende zekerheid voor betaling is verstrekt.

13.3. Na ontbinding zijdens Luxury Fires B.V. worden alle, door de klant eventueel nog verschuldigde betalingen direct en ineens opeisbaar, onverminderd de rechten van Luxury Fires B.V. op volledige schadeloosstelling.

13.4. Luxury Fires B.V. is niet gehouden tot vergoeding van schade of restitutie indien en voor zover zij gebruik maakt van haar recht tot opschorting en/of verrekening en/of ontbinding.

14. Garanties en gebruik

14.1. Luxury Fires B.V. levert producten die kwalitatief en wettelijk voldoen aan de Europese normen. Er worden echter geen andere garanties gegeven ten aanzien van de geleverde goederen en/of onderdelen daarvan dan de garanties die Luxury Fires B.V. vanuit de fabrikant van een betreffende zaak heeft gekregen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14.2. Goederen dienen te worden gebruikt in lijn met het doel waarvoor deze zijn geproduceerd c.q. zijn geleverd. Indien en voor zover gebruiksaanwijzingen of voorschriften worden meegeleverd met de goederen, dienen deze te allen tijde in acht te worden genomen. Het
voorgaande geldt op straffe van verval van recht.

14.3. Indien en voor zover goederen ongemonteerd worden geleverd, komt het montagerisico te allen tijde voor rekening van de klant of  (eind)gebruiker, ongeacht of er montagevoorschriften zijn meegeleverd en opgevolgd.

14.4. Het is de klant dan wel de (eind)gebruiker van goederen van Luxury Fires B.V. niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in c.q. aan (het gebruik van) het product, op straffe van verval van recht.

14.5. Luxury Fires B.V. is nimmer gebonden aan garanties die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de klant aan (eind)gebruiker(s) c.q. derden worden gegeven.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1. Luxury Fires B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of de (eind)gebruiker en/of derden lijd(t)(en) ten gevolge van verkeerd gebruik van de geleverde goederen. Hiermee wordt in ieder geval doch niet uitsluitend bedoeld ieder handelen of nalaten van de klant en/of de (eind)gebruiker en/of derden, in strijd met redelijk gebruik en/of de gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Luxury Fires B.V.

15.2. Indien en voor zover Luxury Fires B.V. aansprakelijk blijkt voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

15.3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt zoals bedoeld onder 14.2, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de met de klant overeengekomen betalingsverplichting voor de (deel)levering waarop de aansprakelijkheid ziet, met een maximum van ten hoogste € 2.500,- onder expliciete uitsluiting van indirecte (financiële) schade.

15.4. Iedere aansprakelijkheid van Luxury Fires B.V. vervalt indien een gebrek en/of schade niet tijdig en schriftelijk gemotiveerd bij Luxury Fires B.V. is gemeld. Voor zover deze voorwaarden geen andere termijn vermelden, geldt een vervaltermijn van drie maanden na bekend worden met een gebrek en/of schade.

15.5. De klant vrijwaart Luxury Fires B.V. voorts tegen alle aanspraken van derden, waaronder (eind)gebruikers, die op enige wijze samenhangen met de geleverde c.q. geproduceerde goederen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens Luxury Fires B.V.

16. Persoonsgegevens

16.1. Voor zover nodig in verband met de bedrijfsvoering en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden diverse persoonsgegevens verzameld, opgeslagen, verwerkt en verstrekt aan derden. Een opgave van deze derden, met bijbehorende contactgegevens, wordt op eerste verzoek verstrekt.

16.2. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het gebruik daarvan of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Afhankelijk van het soort gegeven, wordt de bewaartermijn vastgesteld. Op verzoek van de klant wordt dit inzichtelijk gemaakt.

16.3. Luxury Fires B.V. heeft een privacyverklaring opgesteld met meer informatie. Deze is te raadplegen via de website en wordt op verzoek toegestuurd.

16.4. De klant heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer zij van mening is dat privacywetgeving niet wordt nageleefd.

17. Overige bepalingen

17.1. Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Amsterdam, locatie Noord-Holland.

17.2. Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan schriftelijk in de
overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

17.3. Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige
voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die daar voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee in lijn liggen.

17.4. Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.

18. Geschillen

Op overeenkomsten tussen u en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.